Generalforsamlinger

REFERAT FRA MOTIONSKLUBBEN BROAGERS
GENERALFORSAMLING, DEN 2. MARTS 2020 PÅ BROAGER HUS.
FREMMØDTE: 15 MEDLEMMER INKLUSIVE BESTYRELSEN
Ad 1:
● Efter velkomsten ved Birgit Christiansen (næstformand, Hanne Wagener,
formand var syg), foreslog bestyrelsen Elke Nielsen som dirigent, da der ikke
var andre forslag blev Elke Nielsen valgt.
● Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt, ved
annonce i Gråsten Ugeavis uge 7, ved opslag i motionsklubbens lokaler og på
Facebook.
Ad 2:
● Birgit Christiansen læste formandens beretning da Hanne Wagener (formand)
var syg. (Bilag 1).
● Da der ikke var spørgsmål til beretningen, blev den godkendt.
Ad 3:
● Klubbens kasserer Povl Hvidkilde orienterede først om hvordan regnskabet så
ud 1. januar 2019 og hvordan det så ud 1. januar 2020. Derefter gennemgik
han regnskabet.
● Der var ros fra Hans Tjørnelund (Flytteboksen) for gennemgangen og for god
overskuelighed i regnskabet.
● der var også et spørgsmål om hvornår “maskinerne” var betalt. SVAR: 2027.
● Regnskabet blev herefter godkendt. (bilag 2).
Ad 4:
● Povl Hvidkilde gennemgik budgettet for 2020
● Dette blev herefter godkendt. (bilag 3)
Ad 5:
● Der var ingen indkomne forslag, bortset et fra bestyrelsen, der havde et
ændringsforslag til §4 i vedtægterne:
● Nuværende tekst:
Indkaldelse til generalforsamlingen sker ved annoncering i lokalpressen og
ved opslag i “Motionklubbens Broagers lokaler, med mindst 14 dages varsel
med angivelse af dagsorden.
Foreslås ændret til:
Generalforsamlingen bekendtgøres udelukkende på “Motionsklubben
Broagers” Facebookside, på Broager.dk og i “Motionsklubben Broagers”
lokaler med mindst 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden.
● Forslaget blev vedtaget.
Ad 6:
● Povl Hvidkilde er på valg – modtager ikke genvalg
● Ellen Zahn er på valg – modtager genvalg og blev valgt for en 2-årig periode.
● Finn Jensen er på valg – modtager genvalg og blev valgt for en 2- årig periode
● Bestyrelsen havde 2 forslag til nye bestyrelsesmedlemmer – Vivian Nielsen og
Brian Andersen. Da der ikke var andre forslag blev begge valgt for en 2-årig
periode.
● Bestyrelsen består nu af:
Hanne Wagener, Birgit Christiansen, Finn Jensen, Vivian Nielsen, Brian
Andersen og Ellen Zahn.
● Den nye bestyrelse konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde.
Ad 7:
● Elke Nielsen er på valg – modtager genvalg og blev valgt for en 1-årig periode
Ad 8:
● Frede Jensen er på valg – modtager genvalgt og blev valgt for en 1-årig
periode.
Ad 9:
● Generalforsamlingen godkendte at vi fortsætter uden revisorsuppleant.
Ad 10:
● Spørgsmål: Får vi en reminder, når vi skal betale kontingent?
● Svar: Nej, Povl Hvidkilde forklarede vores SMS – service:
Fra 1. januar 2020 udsendes der automatisk en SMS, ved ikke registreret
betaling af kontingent. Som afsender vil der stå MK Broager.
Klubben opererer med følgende betalingsfrister:
Januar kvartal: 1. – 6. januar, April kvartal: 1. – 6. april, Juli kvartal: 1. – 6. juli,
Oktober kvartal: 1. – 6. oktober.
Den 9. dag i betalings måneden kl. 16.00 sendes følgende SMS til
medlemmer hvor betaling ikke er registreret.
SMS tekst:
MK Broager
Du har endnu ikke betalt kontingent, du bedes betale senest den 12. ellers
bliver din brik lukket.
Motionsklubben Broager.
Denne SMS kan ikke besvares!
Er der ikke betalt 12. dag i betalingsmåneden sendes denne SMS den 14.dag
i betalingsmåneden
SMS tekst:
MK Broager
Du har ikke betalt kontingent, derfor er du udmeldt.
Du bedes aflevere din nøglebrik.
Motionsklubben Broager.
Denne SMS kan ikke besvares
Med venlig hilsen bestyrelsen
● Birgit Christiansen uddelte takkehilsener til Povl Hvidkilde
(afgående kasserer), Elke Nielsen (dirigent), Hans Tjørnelund og Poul
Knudsen (Flytteboxen)
● Hans Tjørnelund overrakte et ekstra “sponsorat” i form af en gave til
Povl Hvidkilde for god frivillig indsats
Ad 11:
● Birgit Christiansen takkede for god ro og orden, nu er der kaffe og kage.